Prepravný poriadok

STACHO 1, s.r.o.
Beckovská Vieska 593 916 31 Kočovce

IČO 52590666

 

PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY SPOLOČNOSTI

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Rozsah nákladnej cestnej dopravy
 3. Vymedzenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave
 4. Podmienky zmeny zmluvy a odstúpenie od zmluvy
 5. Postavenie objednávateľa dopravy v nákladnej doprave
 6. Pravidlá balenia a nakladania s tovarom
 7. Prepravné listiny potrebné v nákladnej cestnej doprave
 8. Postup osádky vozidla v prípade, nehody, požiaru a poškodenia tovaru počas prepravy
 9. Záverečné ustanovenia

1.   Úvodné ustanovenia

Spoločnosť STACHO 1, s.r.o. v ďalšom znení, iba AKO DOPRAVCA podnikajúci v cestnej nákladnej doprave vydáva podľa paragrafu 5 zákona č. 168/1996 Zb. a vyhlášky MDPT SR č. 336/1996 prepravný poriadok pre nákladnú cestnú dopravu.

Prepravný poriadok obsahuje všetky podmienky dopravcu potrebné na uzatvorenie zmluvy o preprave nákladu a jej obsah dla OZ par. 610 a násl.

Prepravný poriadok zahrňuje ustanovenia predpisov o cestnej doprave – vzťahujúcu sa na nákladnú dopravu, ustanovenia Občianskeho zákonníka – týkajúce sa zmluvy o preprave a ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa obchodných vzťahov a zmluvy o preprave.

Dopravca vykonáva cestnú nákladnú dopravu na základe tohto prepravného poriadku, medzinárodných platných zmlúv a dohôd, dohovorov a ich dodatkov a úprav týkajúcich sa dopravy.

 • Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej doprave CMR a jeho dodatky
 • Európska dohoda pre prácu osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave AETR
 • Európska dohoda o medzinárodnej cestnej doprave nebezpečných nákladov ADR

2. Rozsah nákladnej cestnej dopravy

Nákladná cestná doprava je preprava zásielok, ktorú dopravca vykonáva na základe zmluvy o preprave tovaru, objednávky na prepravu, poprípade inej zmluvy. na základe prepravného poriadku a tarify.

Nákladnú cestnú dopravu možno vykonávať iba vozidlami k tomu určené, vyrobené a schválené na prepravu tovaru , podľa medzinárodnej zmluvy a predpisov.

Pod pojmom vozidlá sa myslia motorové vozidlá , návesové súpravy, prívesy , návesy a cisterny na vlastnom podvozku.

Medzinárodná cestná nákladná doprava je preprava zásielok, pri ktorej miesto prevzatia zásielky a miesto jej dodania – vykládky, je v dvoch rôznych štátoch. Vnútroštátna cestná nákladná doprava je preprava zásielok , nakládka i vykládka , leží v tom istom štáte a zároveň v štáte sídla spoločnosti dopravcu.

Dopravca podľa charakteru prepráv prepravuje

 • vozové zásielky
 • kusové zásielky
 • prikládky

Za vozovú zásielku sa podľa tohto prepravného poriadku považuje náklad a sprievodné doklady k nákladu, prepravovanému jednému odberateľovi jednou jazdou bez ohľadu na váhu, druh nákladu a počtu miest nakládky a vykládky.

Za prikladku sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami pre druhého ,alebo ďalšieho prijímateľa. Dopravca má právo rozhodovať o počte, objeme a váhe prikládok. Toto právo nemožno dopravcovi odobrať.

Zásielky, ktoré nie sú vozovými zásielkami, alebo príkládkami sa považujú za kusové.

Dopravca vykonáva prepravu podľa technickej základne vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave – vozidlami typu – valník.

3. VYMEDZENIE PODMIENOK NA UZATVORENIE ZMLUVY O PREPRAVE NÁKLADU

 

Dopravca sa zaväzuje odosielateľovi na základe prepravného poriadku, že prepraví zásielku – tovar, z miesta nakládky do miesta vykládky. Odosielateľ sa zaväzuje , že uhradí dohodnutú cenu za prepravu.

Zmluva o preprave sa považuje za uzavretú okamihom potvrdenia objednávky zadavatelovi , dopravcom. Objednávka sa považuje za uzavretú a záväznú aj keď je dohodnutá telefonicky a potvrdená dopravcom – telefonicky. V prípade zrušenia objednávky – objednávateľom prepravy, dopravca má nárok na náhradu vzniknutej škody a ušlého zisku. Dopravca ma nárok na vyplatenie storno poplatku v minimálnej výške:

 • 100,- € keď bola preprava stornovaná
 • 150,- € keď bola preprava stornovaná v dobe pristavenia vozidla na nakládke

Storno poplatok sa účtuje maximálne v cene dohodnutého prepravného.

Objednávku prepravy možno urobiť ústne /osobne, telefonicky/, písomne /e-mail, fax,messenger/. Pri ústnej objednávke je dopravca a objednávateľ povinný potvrdiť objednávku písomne. V prípade sporu platia záznany dopravcu, pokiaľ objednávateľ nedokáže opak.

Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na jej vykonanie a na vyúčtovanie prepravného

 1. Údaje objednávateľa /meno, adresa, kontakt údaje/
 2. Úplný názov a adresa odosielateľa, meno zodpovednej osoby a kontakt
 3. Úplný názov a adresa príjemcu
 4. Druh zásielky, jej obsah, balenie, podmienky pre prepravu a jej zaistenie
 5. Počet kusov, váha, objem
 6. Miesto a čas nakládky
 7. Miesto a čas preclenia, vyclenia, určenie hraničných prechodov
 8. Dodacia lehota, miesto a čas vykládky
 9. Dohodnutá cena za prepravu
 10. Splatnosť faktúry

Pokiaľ je zdržanie na vykládke zo strany príjemcu v zmysle objednávky, zodpovedá dopravcovi za škodu stojné , skladovanie tovaru a pod. objednávateľ prepravy.

Právo za škodu na tovare vznikléj počas prepravy vzniká len príjemcovy podľa čl.13 medzinárodnej dohody CMR.

Dopravca je povinný prepravu zásielky , vykonať s odbornou starostlivosťou prepravy, v stanovenú dobu a lehote určenéj v objednávkeprepravy.

Dopravca môže splniť prepravu aj pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá za prepravu v plnej miere , akoby vykonával prepravu sám.

V medzinárodnej doprave je dokladom o uzatvorení prepravnej zmluvy nákladný list CMR.

Dopravca zodpovedá za škodu v rozsahu a spôsobom podľa dohovoru CMR.

Všetky spory, ktoré vzniknú, vrátane jej splatnosti a zániku budú strany riešiť dohovorom a rokovaním. Zmluva medzi objednávateľom a dopravcom v medzinárodnej doprave sa riadi slovenským právom.

4. PODMIENKY ZMENY ZMLUVY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odosielateľ môže navrhnúť zmenu zmluvy do doby počiatku nakládky zásielky.

Pri návrhu zmeny prepravnej zmluvy sa postupuje obdobne , ako pri uzatvorení zmluvy o preprave.

Odstúpenie od prepravnej zmluvy môže navrhnúť každá zo zúčastnených strán objednávky s týchto dôvodov

 • došlo k hrubému porušeniu zmluvy
 • došlo k zmareniu účelu zmluvy
 • došlo k dodatočnej nemožnosti plnenia zmluvy

Za hrubé porušenie zmluvy sa považuje

 • nedodržanie času nakládky a vykládky
 • neuhradenie prestojov
 • nezabezpečenie úplnosti a správnosti prepravných listín , neuhradenie prepravného v lehote splatnosti

5. POSTAVENIE OBJEDNÁVATEĽA PREPRAVY

Objednávateľ je povinný pred započatím nakládky skontrolovať u odosielateľa

 • podmienky na nakladanie zásielky na vozidlo
 • správne a bezpečne balenie zásielky a jej označenie
 • kompletnosť a úplnosť zápisov v nákladnom liste
 • úplnosť a hmotnosť zásielky
 • dodržanie času nakládky zásielky

Odosielateľ je oprávnený požadovať od dopravcu písomné potvrdenie prevzatia zásielky.

Odosielateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť prepravných dokladov a ich včasné odovzdanie dopravcovi

Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby sa počas nakládky – vykládky , prepravy manipulovalo zvláštnim spôsobom je povinnosťou odosieľatela na to upozorniť dopravcu a zásielku označiť.

Kusovú zásielku je povinný odosielateľ označiť názvom a adresou

Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škody spôsobené na prevádzkových prostriedkoch a zásielkach iných, z dôvodu chybami obalu, nesprávnou manipuláciou pri nakládke a vykládke.

Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu doklady na colné a ďalšie úradné konanie a poskytnúť mu všetky informácie o zásielke.

Termín dodania zásielky je obvykle dohodnuté v prepravnej zmluve, keď nie je dohodnutý , dopravca vykoná prepravu v obvyklom čase.

6. PRAVIDLA BALENIA A OZNAČOVANIA TOVARU

Odosielateľ je povinný tovar určený na prepravu riadne zabaliť, aby počas manipulácie a prepravy tovaru nedošlo k poškodeniu.

Tovar musí byť zaistený tak, aby sa počas prepravy neuvoľňoval a nepoškodzoval.

Odosielateľ musí tovar na paletách zaistiť páskami tak aby tvorili jeden celok a nedochádzalo k pohybu tovaru na palete.

Odosielateľ zodpovedá za riadne označenie tovaru z hľadiska jeho povahy , manipulácie a rizikovosti tovaru.

Ak dôjde k škodovej udalosti počas prepravy , bude privolaný zástupca poisťovne /poistná zmluva dopravcu/ a bude spísaný protokol o škodovej udalosti.

Reklamácia u dopravcu sa musí uplatniť písomne a včas , najneskôr do 48 hodín od vzniku škodovej udalosti.

Pri poškodení zásielky uhrádza dopravca sumu, o ktorú sa jej hodnota znížila.

7. PREPRAVNÉ LISTINY POTREBNÉ V CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE

Za úplnosť a správnosť prepravných listín zásielky zodpovedá odosielateľ, za manipuláciu s prepravnými listinami počas prepravy zodpovedá vodič.

Prepravné listiny sú

 • nákladný list CMR
 • faktúra s uvedenou hodnotou
 • vážny lístok
 • doklad o pôvode tovaru EUR 1
 • doklad o preclení a vyclení tovaru JCD, colná sprievodka
 • doklad o zabezpečení colného dlhu
 • tranzitný doklad T 1 – T 5
 • veterinárny dovozný a vývozný doklad
 • fytopatologický dovozný a vývozný , tranzitný doklad
 • bezpečnostné pokyny pri preprave nebezpečných vecí a nad rozmeru

8. POSTUP OSÁDKY V PRÍPADE NEHODY, POŽIARU A POŠKODENIA TOVARU

Členovia vozidla sú v prípade mimoriadnej udalosti, nehody , požiaru, úrazu, poškodenia alebo zničenia zásielky povinný

 • urobiť vhodné opatrenia na záchranu majetku, privolať políciu, hasičský zbor ,zdravotnú službu
 • bez meškania oznámiť udalosť dopravcovi
 • zabezpečiť spísanie zápisnice

Dopravca informuje o mimoriadnej udalosti bez meškania prepravcu

Dopravca je zodpovedný za všetka priame škody , ktoré vzniknú na prepravovanej zásielke dľa. CMR

Dopravca nezodpovedá za stratu spôsobenú cudzími osobami.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento prepravný poriadok je pre objednávateľom, odosielateľom a príjemcom dopravy odo dňa zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave vecí.

Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom 23.augusta 2019.

Prepravný poriadok je sprístupnení v obchodných priestoroch dopravcu a na internetovej web stránke dopravcu www.stacho1.sk

 

Erika Stachová                      Martin Lipták

konatelia spoločnosti STACHO 1, s.r.o.


Warning: Undefined array key "sfsi_plus_icons_AddNoopener" in /www/s/t/u142801/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1702

Warning: Undefined array key "sfsi_plus_icons_AddNoopener" in /www/s/t/u142801/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1702

Warning: Undefined array key "sfsi_plus_icons_AddNoopener" in /www/s/t/u142801/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1702
Instagram